logo

Dorothy Playground, Alberta, Canada

Dorothy Playground, Alberta, Canada

A ghost town’s playground.

Location: Dorothy, Alberta, Canada
Color: Black and white  • Share